Sundhed & Miljø ›› Sundhed og miljø hænger uløseligt sammen
Sommer i Narsaq

Sundhed og miljø hænger uløseligt sammen

Minen på Kuannersuit/Kvanefjeld kan realiseres, hvis Greenland Minerals and Energy A/S opfylder myndighedernes strenge krav om sundhed og sikkerhed ved kommerciel minedrift og om miljømæssigt forsvarlige aktiviteter i minen. Sådan er spillereglerne for alle mineselskaber i Grønland, der gennemfører forundersøgelser og prøveboringer, for borgerne i lokalsamfundet, miljøet og de ansatte i minen skal beskyttes mest muligt.

Men det er ikke mineselskabet, som udfører det arbejde, der fører til den endelige dokumentation. Når de mange hundrede sider med analyse- og undersøgelsesresultater og vigtige konklusioner bliver afleveret til myndighederne, er det uafhængige konsulentvirksomheder, der står bag. Det er fornuftigt, for så sikrer man den nødvendige uvildighed, og myndighederne får sikkerhed for, at dokumentationen er foretaget på højeste faglige og videnskabelige niveau.

Vinter i havnen i Narsaq

Miljøkonsekvenser undersøges
Miljøkonsekvenserne ved minedrift på Kuannersuit/Kvanefjeld undersøges af konsulent- og rådgivningsvirksomheden Orbicon. Firmaet har siden 2007 indsamlet oplysninger om miljøet omkring Narsaq i forbindelse med forundersøgelser af sjældne jordardarters metaller, uran og zink.

Undersøgelserne skal danne grundlag for en rapport med dokumentation og vurdering af, om det er miljømæssigt forsvarligt at gå i gang med kommerciel minedrift på Kuannersuit/Kvanefjeld. Først når Grønlands Selvstyres Miljødirektorat har modtaget den endelige rapport sammen med blandt andet rapporten om konsekvenserne for de sociale forhold i Narsaq-området, kan selvstyret tage stilling til, om minedrift er forsvarlig.

Orbicon har siden 2007 indsamlet en lang række oplysninger om flora og fauna på Kuannersuit/Kvanefjeld og i området omkring Narsaq. Specialisterne fra Orbicon forsøger at klarlægge, hvad blyindholdet er i eksempelvis fisk, sæler og lav. De mange prøver er taget fra elve, fjorde, søer og på land. Samtidig undersøges baggrundsniveauet for stråling og tungmetaller, så man kan se, om minedrift vil påvirke med en eller anden form for udledning.

Samme slags prøver er taget flere år i træk for at have noget at sammenligne med. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Råstofstyrelsen og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Eksempelvis har Orbicon indsamlet bestemte muslinger tre år i træk med det formål at få oplysninger om, hvordan baggrundsstrålingen ser ud år for år. Hvis minen bliver en realitet, vil der dermed være noget at sammenligne med, hvis der skulle opstå mistanke om, at minen forurener.

Den type undersøgelser er imidlertid ikke et enestående myndighedskrav til Greenland Minerals and Energy A/S. Alle, der ønsker at åbne en mine i Grønland, skal gennemføre sådan en miljø-baggrundsundersøgelse, det er ganske enkelt et krav, og i forbindelse med Kuannersuit/Kvanefjeld er det desuden besluttet at udføre ekstra undersøgelser – eksempelvis af hvordan vandet løber i elvene.

Disse undersøgelser skal vise, hvor meget vandet bliver fortyndet, inden det når ned til havet og hvor meget vand, der løber gennem elvene. På den måde kan man vurdere, om der er vand nok til minedrift, uden at det går ud over ørrederne i elvene. Undersøgelserne foregår på aller højeste teknologiske niveau, som betyder, at Orbicon-folkene og forskere på DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi via satellit kan sidde i Danmark og se vandstrømmen i elven ved Narsaq.

Narsaq, Sydgrønland

Orbicon har desuden sat flere vejrstationer op, som skal vise nedbør og vindforhold i området ved Narsaq. Disse oplysninger kan bruges af mineselskabet til eksempelvis at udpege områder, der er bedst egnet til at bygge huse.

Orbicons dagsorden er lang, og indebærer tæt kontakt til borgerne i og omkring Narsaq. For eksempel har Orbicon lyttet til befolkningens bekymring om mulige støvgener, hvis der bliver anlagt en mine på Kuannersuit/Kvanefjeld. Firmaet har derfor sat fire støvmålere op – to midt i byen, en tæt på fjeldet og en i nærheden af den fjerneste fårefarm. Målerne kan sige noget om den støv, der forekommer naturligt i området her og nu, og det kan så sammenlignes med målinger, hvis en mine bliver etableret.

Alt i alt er området grundigt undersøgt, og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har været involveret i området siden 1970erne. Alle de oplysninger, Orbicon har indsamlet, vil ende i en rapport, som kommer i høring, hvorefter selvstyret kan tage stilling til, om det er forsvarligt at åbne en mine i Kuannersuit/Kvanefjeld.

Borgermøde i Narsaq - GME informerer om projekt Kvanefjeld

Borgermøde i Narsaq - GME informerer om projekt Kvanefjeld

Fakta VVM og EIA:
Undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser kaldes på dansk, VVM : Vurdering af Virkning på Miljøet. EIA er nøjagtig det samme og er den engelske betegnelse – Environmental Impact Assessment. De to forkortelser bruges af fagfolk lidt i flæng.

Fakta om Orbicon:
Orbicon, som i dag også har kontor i Nuuk, udfører videnbaseret rådgivning og teknisk bistand med tanke på bæredygtighed og værdiskabelse for kunderne.

Orbicons løsninger skal bidrage til forbedring af livs- og arbejdsvilkår i samfundet omkring os.

Virksomheden skal til enhver tid handle til fordel for kunderne, og på en måde der sikrer kunden optimal lønsomhed, uden at samfundets krav og samfundsmæssige interesser dermed bringes i fare.

Det er Orbicons politik, at projektering, planlægning og gennemførelse af opgaver skal ske miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens etiske værdigrundlag. Orbicon vil gennem dialog med kunderne søge at sikre kundens forventninger og krav af miljømæssig karakter.

At foretage miljøovervejelser ved indkøb af materialer og ydelser, samt at gøre en indsats for at mindske egen miljøbelastning.

Driften af Orbicons virksomhed tager udgangspunkt i ønsket om at:
Reducere det relative materialeforbrug og affaldsmængden
Minimere energiforbruget
At overholde gældende lovgivning både ved drift af egen virksomhed og som rådgiver for andre.
Orbicons forretningsetiske principper omfatter bl.a.:
Miljøansvarlighed
Socialt ansvar Sundhed og sikkerhed
Ansvar for kvalitet
Ansvar for professionel integritet
Ansvar for bekæmpelse af korruption/bestikkelse